Postawy i zachowania seksualne na świecie

Postawy i zachowania seksualne na świecie
Spis treści
 1. Edukacja seksualna w szkole
 2. Preferowane źródła wiedzy dotyczące seksu
 3. Inicjacja
 4. Liczba parnterów seksualnych
 5. Główne metody zapobiegania ciąży
 6. Choroby przenoszone drogą seksualną
 7. Częstotliwość współżycia
 8. Gdzie chcielibyśmy uprawiać seks
 9. Preferencje dotyczące stylu życia
 10. Jakie cechy partnera są dla nas pociągające
 11. Najbardziej seksowne miasta świata
Światowy raport 2001 jest największym projektem badawczym realizowanym przez Durex. W bieżącym roku uczestniczyło w nim 28 państw wybranych przez Durexa tak, aby były reprezentatywne. Zbadano łącznie 18 500 aktywnych i nieaktywnych seksualnie dorosłych osób w wieku od 16 do 55 lat, włączając do programu równą liczbę mężczyzn i kobiet. 

Światowy Raport 2001 Durexa ujawnia że pomimo rozprzestrzeniania się w świecie wirusa HIV/AIDS i wzrastającej liczby osób zakażonych chorobami przenoszonymi drogą płciową, prawie połowa populacji (46%) nie obawia się zarażenia nimi.

Nastolatki w wieku 16 - 20 lat wykazują większe osobiste obawy przed HIV/AIDS niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Tylko 7% osób w tej grupie przyznaje, że nie stosuje żadnej antykoncepcji, w porównaniu z 28% (trzy osoby na dziesięć) w grupie osób w wieku powyżej 45 lat; a prawie dwie trzecie nastolatków (64%) używa prezerwatyw w celu zabezpieczenia się przed STI i nieplanowaną ciążą.

Kwestia bezpieczeństwa w Raporcie jest tematem bardzo istotnym choć nie jedynym. Światowy Raport 2001 Durexa pokazuje jak różnice kulturowe wpływają na poglądy dotyczące seksu. Zobacz co ludzie z wielu państw na świecie myślą o seksie i nie tylko...

Edukacja seksualna w szkole

Trzy osoby na dziesięć deklarują, że nie zetknęły się z edukacją seksualną w szkole.

Młodsi ludzie mieli większe szanse zdobyć tę wiedzę w szkole: 85% nastolatków w wieku 16 - 20 lat w porównaniu z 49% osób powyżej 45 roku życia.

Na całym świecie średni wiek, w którym dziecko po raz pierwszy styka się z edukacją seksualną w szkole wynosi 13,9 lat, aczkolwiek 7% osób deklaruje, że miały wówczas 10 lat lub mniej.

Dzisiejsze nastolatki w wieku 16 - 20 lat otrzymały pierwsze wiadomości z zakresu edukacji seksualnej w wieku 13,1 lat - ponad rok wcześniej niż osoby będące dziś w wieku powyżej 45 lat (14,7 lat).

Wiek, w którym dzieci w szkołach rozpoczynają edukację seksualną jest różny w różnych krajach; najpóźniej zaczynają naukę dzieci w Indiach (16,1 lat), Chinach (15,9 lat), Malezji i Tajlandii (w obydwu 15,6 lat).Jednakże w niektórych krajach łatwiej jest uzyskać wiedzę z innych źródeł niż szkoła. Ośmioro na 10 Greków twierdzi, że wiedzy o sprawach związanych z seksem nie zdobyli w szkole; dla porównania dotyczy to 68% Rosjan i dwóch trzecich Włochów.

1% Tajlandczyków, 6% Tajwańczyków i 12% Amerykanów twierdzi, że nie uzyskało wiedzy o sprawach związanych z seksem w szkole.

Preferowane źródła wiedzy dotyczące seksu

Jedna piąta osób wolałaby zdobyć wiedzę o sprawach związanych z seksem w szkole niż z jakiegokolwiek innego źródła.

Jednakże 19% chciałoby uzyskać tę wiedzę od matki, podczas gdy 13% wolałoby nabyć ją od przyjaciół, z książek, ulotek i pism.

Kobiety wolałyby raczej uzyskać informacje od matki - 31% w porównaniu z 7% mężczyzn.

Mężczyźni woleliby nabyć tę wiedzę w szkole - 22% w porównaniu z 18% kobiet.

Osoby młodsze wolałyby uczyć się o sprawach związanych z seksem w szkole - 23% (z) 16 - 20-latków w porównaniu z 18% osób powyżej 45 roku życia.

Ponad jedna piąta osób powyżej 45 roku życia wolałaby uzyskać wiedzę od matki; dla porównania dotyczy to 17% osób w wieku 16 - 20 lat.

Preferencje dotyczące zdobywania wiedzy o życiu seksualnym są różne w różnych krajach. Podczas gdy Australijczycy, Japończycy i Brytyjczycy woleliby uczyć się o tym w szkole, Polacy, Amerykanie i Holendrzy woleliby raczej otrzymać te informacje od matki.

Chińczycy i Chorwaci wolą posługiwać się książkami, ulotkami i pismami, natomiast Nigeryjczycy wolą uczyć się od swych przyjaciół.

Inicjacja

Na całym świecie ludzie rozpoczynają współżycie przeciętnie w wieku około 18 lat.

Prawie jedna trzecia (32%) przyznaje, że miała wówczas 16 lat lub mniej.

Kolejne pokolenia młodych ludzi podejmują współżycie wcześniej niż poprzednie generacje. Podczas gdy osoby powyżej 45 roku życia miały wówczas 18,7 lat, a ludzie w wieku 25 - 34 - 17,9 lat, to osoby dziś w wieku 16 - 20 lat miały średnio 16 lat.

W momencie inicjacji mężczyźni są nieco młodsi niż kobiety: 17,6 lat w porównaniu z 18,4.

Amerykanie rozpoczynają współżycie wcześniej niż jakiekolwiek inne nacje (16 lat); nieco później czynią to Niemcy (16,6 lat), Francuzi (16,7 lat), Brytyjczycy i Nowozelandczycy (po 16,9 lat).

Inicjację seksualną najpóźniej przechodzą Chińczycy (22 lata), następnie mieszkańcy Tajwanu (20,6 lat), Indii (20,3 lat) i Malezji (20 lat).

Inicjacja w wieku 16 lat lub wcześniej zdarza się częściej wśród mieszkańców USA niż w jakimkolwiek innym kraju: dotyczy to sześciu osób na 10. W Niemczech jest to 51%, zaś we Francji i Nowej Zelandii - 50%.

Liczba parnterów seksualnych

Na całym świecie osoby aktywne seksualnie mają średnio 7,7 partnerów seksualnych.

Prawie trzy osoby na 10 (28%) mają tylko jednego partnera, podczas gdy 16% współżyło z więcej niż 10 partnerami.

Mężczyźni deklarują znacznie większą liczbę partnerów niż kobiety: 10,7 w porównaniu z 4,6.

18% mężczyzn miało tylko jednego partnera; dla porównania dotyczy to prawie czterech kobiet na 10 (39%).

Osoby w wieku 16 - 20 lat miały już 4,7 partnerów, podczas gdy osoby w wieku 35 - 44 i powyżej 45 lat miały 8,7 partnerów.

Amerykanie mają więcej partnerów seksualnych niż jakiekolwiek inne nacje: 14,3; zbliżoną liczbę partnerów mają Francuzi (13,2), Australijczycy (11) i Kanadyjczycy (10,6).

Chińczycy mają najmniejszą liczbę partnerów seksualnych: 2,1, podobnie jak mieszkańcy Indii (3), Tajwańczycy (3,3) i Polacy (3,6).

77% mieszkańców Indii miało tylko jednego partnera: w Chinach jest to 7 osób na 10, zaś na Tajwanie - 52%.

We Francji, Niemczech i USA jedynie 11% osób współżyło tylko z jedną osobą.

Główne metody zapobiegania ciąży

Stosowanie prezerwatyw jest najpopularniejszą metodą antykoncepcji; cztery na 10 osób wybiera ją spośród innych form zabezpieczenia.

Metoda ta największą popularnością cieszy się wśród osób z grupy wiekowej 16 - 20 lat. Prawie dwie trzecie spośród nich (64%) wybiera stosowanie prezerwatyw; dla porównania czyni to 26% osób powyżej 45 roku życia.

Prawie jedna piąta (19%) osób na całym świecie wybiera doustne środki antykoncepcyjne jako główną metodę zapobiegania ciąży.

14% osób nie stosuje antykoncepcji, a 7% stosuje metody naturalne.

Osoby powyżej 45 roku życia są bardziej skłonne podejmować ryzyko współżycia bez antykoncepcji niż osoby w wieku 16 - 20 lat: 28% w porównaniu z 7%.

Izraelczycy są bardziej niż inne nacje skłonni do zaniechania antykoncepcji: 40% wybiera współżycie bez zabezpieczenia w porównaniu z 23% Chorwatów i 21% Polaków.

Prezerwatywy są najbardziej popularne w Japonii (76%), Grecji (64%), Hiszpanii i na Tajwanie (po 58%).

Doustne środki antykoncepcyjne są najchętniej stosowane w Niemczech (50%), na Węgrzech (43%), w Holandii i Francji (po 38%).

Choroby przenoszone drogą seksualną

Prawie połowa zapytanych (46%) odpowiedziała, że osobiście nie obawia się zarażenia HIV/AIDS lub innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową (STI).

Obawy przed zarażeniem są nieco rzadsze wśród kobiet niż wśród mężczyzn: niepokoju nie odczuwa 49% kobiet i 43% mężczyzn.

Osoby żyjące w związku małżeńskim są mniej zaniepokojone niż osoby niezwiązane na stałe: 54% w porównaniu z 35%.

Osoby w wieku 16 - 20 lat obawiają się bardziej niż osoby z pozostałych grup wiekowych. Do obaw przyznaje się prawie 65% osób z tej grupy w porównaniu z 55% osób w wieku 25 - 34 lat i 44% osób powyżej 45 roku życia.

Obawy są większe w grupie osób nieaktywnych seksualnie: przyznaje się do nich 63% osób z tej grupy w porównaniu z 53% osób aktywnych seksualnie.

Polacy są mniej niż jakakolwiek inna nacja skłonni do obaw przed zarażeniem HIV/AIDS lub innymi STI - prawie osiem osób na 10 (79%) deklaruje brak obawy.

Brak obaw deklaruje również większość Francuzów (72%) i Węgrów (68%).

Najbardziej skłonni do obaw są Turcy: przyznaje się do nich 98%.

Duży niepokój zdradzają również mieszkańcy Nigerii (95%) i Hong Kongu (92%).

Niemal cztery osoby na 10 (38%) przyznają, że nie podejmują działań zmierzających do ochrony przed zarażeniem HIV/AIDS lub innymi STI

Kobiety są mniej skłonne do stosowania zabezpieczeń niż mężczyźni: 43% kobiet przyznaje, że nie stosuje ochrony; wśród mężczyzn jest to 32%.

Grupą najmniej skłonną do zabezpieczania się przed zarażeniem są osoby powyżej 45 roku życia: zabezpieczeń nie stosuje 49% osób z tej grupy, w porównaniu z 37% w grupie wiekowej 16 - 20 lat i 28% w grupie 21 - 24 lata.

Najczęściej nie stosują żadnych zabezpieczeń Tajwańczycy (59%), Niemcy (57%), Chińczycy i Polacy (po 54%).

Najbardziej aktywni, gdy chodzi o ochronę przed zarażeniem HIV/AIDS lub innymi STI są mieszkańcy RPA i Nigeryjczycy (81%) oraz Tajlandczycy (77%).

Wśród osób zabezpieczających się przed zarażeniem HIV/AIDS ponad sześć osób na 10 (62%) dochowuje wierności jednemu partnerowi.

Jedna czwarta używa prezerwatyw podczas współżycia ze stałym partnerem, natomiast 27% używa ich współżyjąc z nowym partnerem.

7% osób wybiera wstrzemięźliwość seksualną, zaś 11% regularnie wykonuje testy na obecność HIV lub nakłania do ich wykonania swoich partnerów.

Kobiety bardziej skłaniają się ku dochowywaniu wierności partnerowi, natomiast mężczyźni - do używania prezerwatyw jako zabezpieczenia.

Wierność jest metodą bardziej popularną w grupie osób powyżej 45 roku życia niż wśród pozostałych grup wiekowych, podczas gdy osoby w wieku 16 - 20 lat skłaniają się do używania prezerwatyw.

Wykonywanie testów na obecność HIV jest najbardziej popularne w Niemczech (17%), Francji (16%), USA i Kanadzie (po 15%)

Liczba osób rezygnujących z seksu w celu ochrony przed zarażeniem HIV/AIDS oraz innymi STI jest najwyższa w Malezji (19%), USA (16%), Turcji i Indiach (po 15%).

Częstotliwość współżycia

Ludzie na całym świecie współżyją średnio 97 razy w roku.

Niemal 6 osób na 10 (59%) twierdzi, że współżyje co najmniej raz w tygodniu, podczas gdy 4% deklaruje, iż robi to codziennie.

Mężczyźni deklarują większą aktywność seksualną niż kobiety: współżyją 102 razy w roku, zaś kobiety - 91.

Osoby w wieku 21 - 34 lata współżyją najczęściej - 113 razy w roku, natomiast osoby powyżej 45 roku życia - 70 razy.

Osoby żyjące w konkubinacie współżyją częściej (145) niż osoby zarówno żyjące w małżeństwie (100), jak i nie pozostające w stałych związkach (86).

Amerykanie współżyją częściej niż osoby innych narodowości: średnio 124 razy w roku, podobnie Grecy (117), mieszkańcy RPA i Chorwaci (po 116)
oraz Nowozelandczycy (115).

Najrzadziej współżyją mieszkańcy Japonii (36), Hong Kongu (63), Tajwanu (65) i Chin (72).

Jedna osoba na 10 nigdy nie uprawiała seksu.

Gdzie chcielibyśmy uprawiać seks

Ponad jedna czwarta ludzi (27%) chciałaby uprawiać seks na plaży, przedkładając to miejsce nad jacuzzi, źródło mineralne oraz gorącą kąpiel (24%), a także las (11%).

8% chciałoby uprawiać seks w samochodzie, zaś 7% preferuje basen.

Osoby powyżej 45 roku życia chętniej uprawiałyby seks w lesie lub w polu niż jakakolwiek inna grupa wiekowa. Samochód i basen są miejscem bardziej popularnym wśród osób w wieku 16 - 20 lat niż wśród pozostałych.

Mieszkańcy Hong Kongu chętniej kochaliby się w biurze niż gdziekolwiek indziej, natomiast Nigeryjczycy preferowaliby basen.

Rosjanie wybraliby las, natomiast Tajwańczycy opowiadają się za seksem w samochodzie.

Preferencje dotyczące stylu życia


Na całym świecie ludzie wolą raczej wspólne wyjście z przyjaciółmi niż uprawianie seksu - 22% w porównaniu z 19%.

Kolejne 10% osób wolałoby raczej uprawiać sport lub iść na zakupy.

Mężczyźni częściej niż kobiety wybraliby seks - 28% w porównaniu z 10%, podczas gdy kobiety częściej wolą wyjście z przyjaciółmi - 26% w porównaniu do 18% mężczyzn.

Kobiety częściej wybierają wyprawę na zakupy - 17% w porównaniu z 2% mężczyzn, natomiast mężczyźni wolą uprawiać sport - 14% w porównaniu z 6% wśród kobiet.

Najmniej lubianymi przez kobiety zajęciami są: "surfowanie" w internecie i oglądanie rozgrywek sportowych, natomiast mężczyźni najmniej lubią zakupy i czekoladę.

Osoby powyżej 45 roku życia częściej niż jakakolwiek inna grupa wiekowa wolą pracować lub oglądać telewizję, natomiast wspólne wyjście lub uprawianie sportu jest bardziej popularne w grupie 16 - 20-latków niż w innych grupach.

Australijczycy i Włosi preferują seks, natomiast mieszkańcy Indii i Meksyku wolą pracować.

Tajlandczycy preferują sen, natomiast Chińczycy - oglądanie telewizji.

Jakie cechy partnera są dla nas pociągające

Prawie cztery osoby na 10 (37%) pociąga przede wszystkim osobowość drugiej osoby.

Nieco mniej niż jedną piątą (19%) pociąga atrakcyjny wygląd, natomiast 11% opowiada się za poczuciem humoru.

Pieniądze i zawód są pociągające jedynie dla 2% osób.

Cechy osobowości bardziej pociągają kobiety niż mężczyzn - 42% w porównaniu z 31%, zaś mężczyźni wskazują na atrakcyjny wygląd - 23% w porównaniu z 15% kobiet.

Podczas gdy tym, co najczęściej pociąga osoby powyżej 45 roku życia, jest osobowość, to atrakcyjny wygląd jest ważniejszy dla osób w wieku 16 - 20 lat
niż dla jakiejkolwiek innej grupy wiekowej.

Jedną czwartą Hiszpanów pociąga budowa ciała, natomiast 15% mieszkańców Indii wskazuje w pierwszym rzędzie na akcent.

5% Włochów pociąga seksapil drugiej osoby, zaś 18% Brytyjczyków - jej poczucie humoru.

Najbardziej seksowne miasta świata

Jedna trzecia ludzi na całym świecie uważa Paryż za najbardziej seksowne miasto świata, kolejne miejsca zajmuje Wenecja (15%) i Nowy Jork (11%).

Zarówno kobiety, jak i mężczyźni wskazują na stolicę Francji przed jakimkolwiek innym miastem. Amsterdam zaś cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn niż wśród kobiet, natomiast kobiety częściej niż mężczyźni wskazują na Wenecję.

Paryż cieszy się sympatią wszystkich prócz Nigeryjczyków, którzy wolą Nowy Jork.

Nowy Jork jest bardziej popularny wśród osób w wieku 16 - 20 lat niż w jakiejkolwiek innej grupie wiekowej.

Źródło: Durex.pl

Ocena artykułu

3.85
z 80 głosów
Napisz komentarz →
5
 
(16)
4
 
(48)
3
 
(8)
2
 
(4)
1
 
(4)
Ocena
Ocenianie... . .
Dziękujemy za ocenę!
3.85 z 80 głosów

80%czytelników oceniło artykuł na 4 i 5 gwiazdek.

  Podobne teksty