Regulamin użytkownika Portalu MediWeb.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego mediweb.pl  Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO
MEDIWEB.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych
 6. Tryb postępowania reklamacyjnego
 7. Własność intelektualna
 8. Odpowiedzialność
 9. Postanowienia końcowe

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Serwis internetowy działający pod adresem mediweb.pl (oraz zdrowie.org.pl) prowadzony jest przez Bogdana Kowalczyka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Kowalczyk Allcore wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Maltańska 5/75, 02-761 Warszawa, NIP: 5212932018, REGON: 013242902, adres poczty elektronicznej (e-mail): mediweb@mediweb.pl, tel.: ………………….
  2. Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
  5. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem mediweb.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem mediweb.pl użyte są w celach informacyjnych.
  6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  7. Kodeksu cywilnego;
  8. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827);
  9. Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami);
  10. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  1. FORMULARZ REJESTRACJI - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
  3. FORUM DYSKUSYJNE - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę umożliwiająca wymianę wzajemnych poglądów oraz informacji w czasie rzeczywistym między Usługobiorcami. Administratorem oraz moderatorem Forum jest Usługodawca.
  4. KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
  6. LICENCJA - umowa licencyjna w rozumieniu rozdziału 5 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83).
  7. NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
  8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
  9. SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem pl.
  10. USŁUGODAWCA& - Bogdan Kowalczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Kowalczyk Allcore, ul. Maltańska 5/75, 02-761 Warszawa, NIP: 5212932018, REGON: 013242902.
  11. USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  12. USŁUGA ELEKTRONICZNA - usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  13. WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych ogłoszeń lub treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę kryteriów (przy użyciu filtrów).
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
  2. prowadzenie Konta,
  3. Wyszukiwarka,
  4. Newsletter,
  5. Forum Dyskusyjne,
  6. korzystanie z treści w postaci artykułów oraz wpisów, zamieszczonych na stronie,
  7. korzystanie z usług reklamowych (w szczególności: bannery reklamowe, recenzje oraz artykuły sponsorowane).
  8. Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
  9. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMóW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt 1 lit. a) do e) Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
  2. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w rozdziale III pkt 1 lit. f) Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne zgodnie z cennikiem reklam Serwisu.
  3. Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału należy dokonywać przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy w terminie i na zasadach określonych w regulaminie zamieszczenia reklam w Serwisie.
  4. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   1. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony.
   2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   3. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   4. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Forum Dyskusyjnego, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika.
    1. Korzystając z Forum Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zasad wzajemnego szacunku i dobrego wychowania.
    2. Temat dyskusji powinien być jednoznacznie związany z przeznaczeniem działu, na którym się znajduje.
    3. Zawartość każdego wpisu zamieszczonego na Forum wyraża poglądy i opinie jego autora a nie Usługodawcy, administratorów, moderatorów czy webmasterów (poza wiadomościami pisanymi przez nich).
    4. Zabrania się podawania informacji zawierających adresy email, strony www, numer telefonu, numer konta bankowego, ceny produktów bądź usług oraz inne formy reklamowe w tytułach lub treści postów.
    5. Użytkownik zobowiązuje się nie upubliczniać danych osobowych bez zgody osób, których dane te dotyczą bez wyraźnej ich zgody, chyba że przepis prawa stanowi, że dane takiej osoby można upubliczniać bez jej zgody.
    6. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc, nienawiść rasową, religijną, etniczną, treści naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
    7. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe, oferty sprzedaży lub kupna leków.
   5. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z treści zamieszczonych na stronie Serwisu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę.
   6. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z usług reklamowych, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą upływu okresu na jaki została zawarta. Szczegółowe warunki świadczenia tej usługi zawiera regulamin zamieszczania reklam w Serwisie.
  5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   1. Komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do poczty elektronicznej,
   3. przeglądarka internetowa,
   4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  6. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  7. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  8. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  9. Usługodawca zastrzega prawo do odmowy publikacji, edycji lub usunięcia treści, których charakter narusza postanowienia Regulaminu, regulaminu zamieszczania reklam lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawierają elementy:
   1. powszechnie uznane za obraźliwe,
   2. o charakterze rasistowskim,
   3. o charakterze pornograficznym lub erotycznym,
   4. noszące znamiona przestępstw lub czynów nieuczciwej konkurencji,
   5. naruszające prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej,
   6. wprowadzające w błąd Usługobiorców,
   7. reklamujące inne serwisy, w tym w szczególności serwisy konkurencyjne w stosunku do mediweb.pl,
   8. będące SPAMem lub materiałem promocyjnym,
   9. zawierające ogłoszenia o działaniach konkursowych organizowanych bez zgody Serwisu.
   1. Zakazane jest świadczenie przez Użytkowników jakichkolwiek usług o charakterze medycznym, w szczególności: diagnozowanie chorych na odległość, sprzedaż preparatów medycznych i farmaceutyków, za pośrednictwem Serwisu.
   2. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków farmaceutycznych wymienionych w niniejszym Serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
 5. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMóW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym ( np. prowadzenie Konta).
   2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mediweb@mediweb.pl.
   3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
  2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.
 6. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: mediweb@mediweb.pl.
   2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.
 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem mediweb.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Bogdana Kowalczyka wykonującego działalność gospodarczą pod firmą Bogdan Kowalczyk Allcore, ul. Maltańska 5/75, 02-761 Warszawa, NIP: 5212932018, REGON: 013242902. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony mediweb.pl z naruszeniem niniejszego rozdziału, bez pisemnej zgody Usługodawcy.
  2. Jakiekolwiek bezprawne wykorzystanie przez kogokolwiek, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony mediweb.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
  3. Wszelkie materiały opublikowane w Serwisie można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Usługodawca nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów Serwisu.
  4. Usługobiorca przesyłając Serwisowi artykuł lub inne treści cyfrowe przeznaczone do publikacji, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu, a w wypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami lub żądaniami w stosunku do Serwisu lub Usługodawcy w tym zakresie, zobowiązuję się zwolnić Serwis lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich.
  5. Autor przesyłając artykuł lub inne treści cyfrowe z zamiarem umieszczenia ich na stronie Mediweb.pl udziela Usługodawcy, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji do korzystania z autorskich praw majątkowych do nich, zgodnie z poniższymi zasadami.
  6. Licencja upoważnia Serwis do korzystania z artykułu, wpisu lub innych treści cyfrowych przez czas nieokreślony (okres licencji) w szczególności na stronie serwisu internetowego Mediweb.pl, blogu oraz na profilach Serwisu w portalach społecznościowych.
  7. Licencja upoważnia do korzystania z artykułu, publikacji, wpisu lub innych treści cyfrowych na każdym z poniższych pól eksploatacji obejmujących:
   - w zakresie utrwalania i zwielokrotniania - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy artykułu, publikacji, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   - w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których artykuł lub publikację utrwalono - wprowadzanie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, użyczenie lub najem,
   - w zakresie rozpowszechniania artykułu lub publikacji, w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w szczególności w sieci Internet, a także publiczne udostępnianie zdjęcia lub filmu, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
  8. Licencja upoważnia do korzystania z artykułu, publikacji lub innych treści cyfrowych na obszarze całego świata.
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  1. Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
  2. Usługodawca zobowiązuje się nie przekazywać danych Użytkowników osobom trzecim.
  3. Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
  4. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
  5. Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
  6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:
   1. za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
   2. w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
   3. za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
   4. za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
   5. za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
   6. za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
   7. za skutki związane z utratą hasła.
 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  2. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
  3. Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego rozdziału.
  4. Sądowe rozstrzyganie sporów:
   1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
  5. Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
  6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.