Miasto nie dla małych dzieci

Miasto nie dla małych dzieci
Najnowsze badania przeprowadzone przez Niemieckie Centrum Badań Środowiska i Zdrowia w Instytucie Epidemiologii w Monachium, pokazują, że ruch drogowy odpowiada za podwojenie ryzyka alergii u dzieci.

Naukowcy przebadali 2900 dzieci w wieku czterech lat i ponad 3000 dzieci w wieku sześciu lat, aby określić korelację pomiędzy narażeniem na zanieczyszczenia spowodowane ruchem drogowym a zdiagnozowanymi przypadkami astmy lub alergii. Wszystkie badane dzieci mieszkały w Monachium, określano odległość od ich domów do głównych dróg oraz mierzono stężenie w powietrzu cząstek stałych (np. sadzy) i dwutlenku azotu.

Wyniki wskazały na istnienie wyraźnego związku pomiędzy odległością do najbliższej głównej drogi a rozwinięciem się takich chorób alergicznych jak katar sienny, astma i atopowe zapalenie skóry. Dzieci mieszkające bliżej niż 50 metrów od ruchliwej ulicy miały najwyższe prawdopodobieństwo uzyskania objawów alergicznych, w porównaniu do dzieci mieszkających dalej. Wyjaśnia to, ich narażenie nie tylko na wyższe kwoty pochodzące z ruchu cząsteczek i gazów wydobywających się z pojazdów spalinowych, ale również na większą emisję toksycznych aerozoli.

Uzyskane wyniki pokrywają się z niedawno przeprowadzoną analizą, wykazującą, że częstość występowania astmy u dzieci jest niższa w obszarach o większej ilości drzew.

Zdolność drzew do oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych jest więc nie do przecenienia.

Podobne teksty