Regulamin użytkownika Portalu MediWeb.pl

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Firmę Allcore, z siedzibą w Warszawie przy ul. Maltańska 5/75, 02-761 Warszawa zwaną dalej Operatorem, użytkownikom Portalu MediWeb.pl zwanego dalej Portalem.
 2. Użytkownik korzystając z usług i treści dostępnych w Portalu wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Definicje:
  Portal- serwis internetowy dostępny w domenie mediweb.pl, zdrowie.org.pl
  Czat - serwis umożliwiający wymiany wiadomości miedzy Użytkownikami w szczególności w trybie on-line,
  Forum dyskusyjne - serwis umożliwiający Użytkownikom wysłania swojej opinii na dany temat i opublikowanie tej opinii na wybranych stronach Portalu,
  Biuletyn - wiadomości w formacie tekstowym lub html wysyłane na konta poczty elektronicznej użytkownikam.
  SMS Premium - SMS o podwyższonej opłacie wysłany z telefonu komórkowego przez użytkownika Portalu na odpowiedni numer telefoniczny dedykowany obsłudze konkretnej usługi w Portalu

§2 OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wszelkie utwory rozpowszechnione w Portalu stanowią przedmiot praw autorskich Operatora, podmiotów współpracujących z operatorem bądź innych osób wskazanych w opisie utworów i podlegają ochronie przewidzianej przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pochodnych.
 2. Użytkownik może korzystać z rozpowszechnionych utworów wyłącznie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
 3. Wszelkie materiały opublikowane na Portalu można kopiować i przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny (w celach niekomercyjnych). Operator nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów Portalu.
 4. Wykorzystanie materiałów Portalu do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Operatora.

§3 KORZYSTANIE Z USŁUG I TREśCI PORTALU

 1. Użytkownik usług świadczonych przez Operatora może być wyłącznie osoba fizyczna po dokonaniu rejestracji w sposób określony niniejszym regulaminem.
 2. Korzystanie z usług i treści udostępnianych w ramach Portalu jest bezpłatne z zastrzeżeniem §3 pkt 3 .
 3. Dostęp do niektórych usług świadczonych w ramach Portalu może wymagać uiszczenia opłaty. Każdorazowo użytkownicy chcący otrzymać dostęp do tych usług są informowani o wysokości opłaty, sposobie jej wniesienia oraz zakresie uzyskiwanego dostępu.
 4. Użytkownicy Portalu mają możliwość założenia konta pozwalającego na spersonalizowany dostęp do usług i treści udostępnianych na Portalu po wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
 5. Operator zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania konta bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób złamania hasła innych użytkowników oraz niezakładania kont, w których nazwa użytkownika zawierała będzie treści wulgarne lub naruszające chronione prawem dobra osobiste innych osób.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu zakłócenie poprawnej pracy Portalu, uzyskania nieprzysługujących mu praw dostępu lub wprowadzenia na portal treści niezgodnej z regulaminem.
 8. W przypadku wykorzystywania konta w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu, jak również w razie podania przy rejestracji konta nieprawdziwych danych, konto zostanie niezwłocznie usunięte.
 9. Operator zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia wybranych usług dostępnych na Portalu. Użytkownikom nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie.
 10. Zakazane jest świadczenie przez użytkowników jakichkolwiek usług o charakterze medycznym, w szczególności: diagnozowanie chorych na odległość, sprzedaż preparatów medycznych i farmaceutyków.
 11. Korzystanie z niektórych usług oferowanych przez Użytkonika może mieć miejsce na zasadach szczególnych określonych odrębnym regulaminem usługi.
 12. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę portalu do nieokreślonej liczby Użytkowników.
 13. Użytkownik może w każdym momencie zlikwidować konto w Portalu poprzez wybór odpowiedniej opcji w serwisie. Wskutek likwidacji konta Usługobiorca traci możliwość korzystania z usług świadczonych przez Operatora.

§4 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wszystkie dane są zbierane, przetwarzane i udostępniane na zasadach zgodnych z obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej prawem.
 2. Zbierane dane przeznaczone są do wykorzystania wyłącznie przez Operatora.
 3. Administratorem danych zbieranych na Portalu jest Operator
 4. Użytkownik Portalu podaje swoje dane dobrowolnie. Udostępnienie niektórych z tych danych jest wymagane ze względu na specyfikę świadczenia wybranych usług Portalu.
 5. Użytkownik, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora swych danych udostępnianych w formularzu rejestracyjnym i innych usługach platformy w celach badawczych, informacyjnych i statystycznych.
 6. Na zasadach przewidzianych przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 7. Żądanie usunięcia danych pociąga za sobą likwidację konta lub uniemożliwienie korzystania z niektórych usług Portalu.
 8. Aby dokonać zmiany w przekazanych nam danych, prosimy o ponowne wypełnienie formularza subskrypcji lub przesłać emaila pod adres: mediweb@mediweb.pl z informacją o zmianach.

§5 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Operator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie udostępnia w jakiejkolwiek formie zgromadzonych danych osobowych użytkowników.
 2. W celu dostosowania treści i udostępnienia niektórych funkcji portali wykorzystywany jest mechanizm tzw. ciasteczek (ang. cookies).
 3. Informacje o wykorzystaniu poszczególnych usług serwisów wchodzących w skład Portalu zbierane są na podstawie analizy logów dostępowych. Analiza ta obejmuje także przetwarzanie informacji o adresach IP użytkowników, w celu uzyskania zbiorczych informacji statystycznych. Dane te nie są jednak zestawiane z danymi osobowymi użytkowników Portalu.
 4. Operator nie udostępnia logów dostępowych ani innych informacji o wykorzystaniu serwisów pozwalających na identyfikację użytkowników. Ograniczonemu udostępnieniu, dla podmiotów współpracujących z Operatorem, mogą podlegać jedynie informacje zbiorcze w formie opracowań statystycznych mające na celu prezentację profilu użytkowników i wykorzystania zasobów.
 5. Użytkownik zgadza się na udostępnianie poszczególnych danych innym Użytkownikom portalu, w szczególności poprzez ich udostępnianie za pośrednictwem strony internetowej portalu, przy czym Użytkownik zostanie poinformowany o zakresie i rodzaju udostępnianych danych.

§6 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Operator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia aktualności i wysokiej jakości materiałów i wiadomości prezentowanych na Portalu.
 2. Dane i informacje zawarte w Portalu są publikowane wyłącznie do celów informacyjnych. Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy danych lub nieaktualne informacje zawarte w Portalu. Zarówno autorzy, konsultanci, jak i Operator nie mogą ponosić odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Portalu przez jej użytkowników. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków farmaceutycznych wymienionych w niniejszym serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.
 4. Operator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia poprawnego działania portalu oraz zobowiązuje się do udzielenia użytkownikowi pomocy w rozwiązywaniu problemów związanych z korzystaniem z konta, jednakże zastrzega, iż nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwego funkcjonowania Portalu.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za sposób korzystania z konta przez użytkownika a w szczególności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny jego ujawnienia.
 6. Operator zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta, jeżeli uzna to za uzasadnione. Użytkownikowi nie przysługują jakiekolwiek roszczenia z tytułu okresowego zawieszenia funkcjonowania konta albo jego zamknięcia.
 7. Operator informuje, że niektóre usługi dostępne na Portalu, pozwalające w szczególności na prezentowanie opinii i komunikację on-line, umożliwiają użytkownikom samodzielnie i dobrowolnie udostępnić swoje dane osobowe innym użytkownikom. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki takiego działania. Operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi zamieszczanych przez użytkowników na forum dyskusyjnym, na czacie oraz w komentarzach. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
 8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z usług, jeśli jest ona spowodowana przyczynami niezależnymi od Operatora, w szczególności brakiem dostępu do internetu przez Użytkowinka.

§7 USŁUGI PORTALU

 1. Biuletyn MediWeb.pl
  1. Prenumeratorem biuletynu może zostać każdy, kto posiada konto poczty elektronicznej.
  2. Prenumerata biuletynu jest bezpłatna.
  3. Rejestrując się (wypełniając formularz) jako odbiorca biuletynu, użytkownik zgadza się otrzymywać biuletyn zawierający wiadomości publikowane w Portalu.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie wysłanych przez Portal innych, niezapowiedzianych wiadomości (np. życzeń świątecznych, pilnych wiadomości o nowo realizowanych programach, ogłoszeń, emaili o charakterze reklamowym itp.) do subskrybentów biuletynu.
  5. Redakcja Portalu zastrzega sobie prawo do usunięcia z listy subskrybentów biuletynu osoby naruszające niniejszy regulamin.
  6. Każda osoba subskrybująca biuletyn może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. W tym celu należy wypełnić formularz rezygnacji z subskrypcji i postępować zgodnie z dalszymi instrukcjami.
  7. Redakcja Portalu nie odpowiada z treść ogłoszeń dołączanych do biuletynu, lub wysyłanych w osobnych e-mailach.
 2. Publikacja na stronach Portalu
  1. Portal przyjmuje do publikacji dowolne dokumenty (dokumenty tekstowe, prezentacje komputerowe itd.) z zakresu szeroko rozumianej tematyki zdrowia, dietetyki, urody, sprotu. Przysłanie pracy do publikacji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
  2. Do publikacji na Portalu nie są przyjmowane materiały i wypowiedzi sprzeczne z prawem polskim i międzynarodowym, wzywające do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierające treści pornograficzne, faszystowskie, wulgarne, propagujące używki lub przemoc, obrażające uczucia religijne, naruszające prawa innych osób itp.
  3. Publikacja na stronach Portalu jest bezpłatna. Za publikację pracy na stronach Portalu nie przysługuje jakiekolwiek świadczenie pieniężne lub ekwiwalentne.
  4. Autorzy nadesłanych treści wyrażają zgodę na ich zamieszczenie w Portalu w celu ich nieodpłatnego udostępnienia użytkownikom Internetu w zakresie odczytywania, oraz pobierania treści w celu wykorzystywania ich do własnego użytku osobistego, bez prawa ich odpłatnego udostępniania osobom trzecim.
  5. Materiały do publikacji należy przesyłać do redakcji Portalu na adres: mediweb@mediweb.pl jako załącznik (dokumenty .doc, .txt, .rtf, prezentacje PowerPoint itp., inne dokumenty).
  6. Przesłanie dokumentu jest równoznaczne z oświadczeniem użytkownika, że posiada do niego prawa autorskie (i zawartych w nich grafikach, zdjęć itp) a dostarczane treści nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich
  7. Przysłany tekst powinien być podpisany imieniem i nazwiskiem oraz o ile to możliwe powinien zawierać dodatkowe informacje o autorze (miejsce pracy, specjalizacja, przebieg kariery zawodowej itp.)
  8. Autor może zaznaczyć, jak powinien wyglądać podpis pod przesłanym dokumentem.
  9. Za treści publikowane w Portalu odpowiedzialność ponosi Autor tych treści.
  10. Przesłanie autorskiego dokumentu oznacza, iż jego autor udziela Portalowi bezterminowej licencji obejmującej:
   1. przetwarzanie cyfrowe udostępnionych materiałów
   2. inkorporowanie oryginalnej postaci materiałów do własnych baz danych
   3. wprowadzanie materiałów do sieci Internet w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego użytkownika
   4. rozpowszechnianie materiałów w systemie on-line (publikacja na stronach portalu, rozsyłanie pocztą elektroniczną do użytkowników serwisu)
   5. utrwalanie materiałów na nośnikach elektronicznych
  11. Dokumenty przesyłane przez użytkowników, będą każdorazowo zatwierdzane przez członków redakcji. Redakcja zastrzega sobie prawo niezatwierdzenia dokumentu, bez podania przyczyny oraz do odmowy publikacji dokumentu.
  12. Teksty powinny być przesyłane w swojej ostatecznej formie. Dopuszczalne są późniejsze niewielkie poprawki stylistyczne lub gramatyczne, przeprowadzane na życzenie autora tekstów. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek w zakresie ortografii, gramatyki, niezręczności stylistycznych oraz dostosowania słownictwa tekstu do słownictwa zwykle używanego w danej formie artykułu (ujednolicenie nazw i skrótów, wielkie i małe litery, tytulatura etc.). Po dokonanych poprawkach przez redakcje, autor otrzyma tekst do autoryzacji, po której to, będzie mógł pojawić się w Portalu
  13. Osoby zamieszczające teksty naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich mogą ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.
  14. Portal zobowiązuje się do zaprzestania publikowania nadesłanej treści, na wyraźne żądanie autora przesłane na adres: mediweb@mediweb.pl.
  15. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez osoby przesyłające materiały do publikacji w Portalu.
  16. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy publikacji nadesłanych materiałów bez podania przyczyn
 3. Forum dyskusyjne
  1. Portal umożliwia użytkownikom nieodpłatne korzystanie z mechanizmów forum, grup dyskusyjnych w celu wymiany informacji, poglądów i opinii użytkowników.
  2. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści propagujących przemoc, nienawiść rasową, religijną, etniczną, reści naruszających dobre imię osób trzecich, zawierających słowa i wyrażenia uznane powszechnie za obraźliwe lub wulgarne.
  3. Niedopuszczalne jest umieszczanie treści zawierających przekazy reklamowe, oferty sprzedaży lub kupna leków
  4. Redakcja zastrzega sobie prawo do usunięcia opublikowanej wypowiedzi użytkownika z forum, grupy dyskusyjnej lub komentarza bez podania przyczyny.
 4. Komentarze do artykułów na Portalu
  1. Operator zapewnia zarejestrowanym użytkownikom Portalu możliwość wyrażania opinii o artykułach dostępnych w Portalu.
  2. Komentarze są wykorzystywane jako sposób przekazania uwag i spostrzeżeń nadesłanych przez użytkowników Portalu innym użytkownikom
  3. Dodawanie Komentarzy do artykułów odbywa się poprzez mechanizm zamieszczony na stronach Portalu.
  4. Publikacja Komentarza na stronie Portalu następuje po zaakceptowaniu zgłoszenia przez Redakcję.
  5. Redakcja nie informuje zgłaszającego o przyjęciu bądź odrzuceniu Komentarza
  6. Redakcja nie ma obowiązku przyjmowania każdego zgłoszonego Komentarza.
  7. Komentarz nie może zawierać wulgaryzmów, wyrazów obraźliwych, opinii naruszających prawo polskie i międzynarodowe, treści faszystowskich, pornograficznych, dotyczących używek, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszające prawa innych osób lub zasady współżycia społecznego itp.
  8. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy
 5. Czat
  1. Portal zapewnia użytkownikom Portalu możliwość korzystania z usługi czat.
  2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za tematykę rozmów prowadzonych za pomocą tej usługi, jak również za poglądy i opinie tam wyrażane.
  3. Niedopuszczalne jest poruszanie na czacie tematów związanych z pornografią, używkami, sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, o treściach faszystowskich, wulgarnych, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.
  4. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z czata osoby zachowującej się niezgodnie z niniejszym regulaminem, bez podania powodów.
 6. Mikropłatności Premium SMS
  1. Obsługa mikropłatności powstała we współpracy z kody.wapacz.pl.
  2. Usługa dostępne jest dla wszystkich użtkowników telefonów w sieciach komórkowych na terenie całej Polski.
  3. Po wysłaniu SMS-a, określona kwota (którą zawsze podajemy) zostanie doliczona do rachunku telefonicznego. Opłata jest stała we wszystkich sieciach telefonii komórkowej i wynosi odpowiednio: 2 zł + VAT dla numeru 7216, 9 zł + VAT dla numeru 7916.
  4. W treści SMS-a należy wpisać odpowiedni ciąg znaków, zawsze podawany przy kupnie danej usługi (np. MP.5105).
  5. W odpowiedzi na SMS-a, klient dostaje kod, upoważniający go, do skorzystania z danej usługi. Kod jest ważny przez 30 dni od czasu doręczenia i w tym czasie, w każdej chwili klient może z niego skorzystać.
  6. W przypadku błędnego wpisania sekwencji treści kodu np. MP5105 (bez kropki) zamiast MP.5105, lub nie otrzymania kodu z innej przyczyny, prosimy wysłać email na adres mediweb@mediweb.pl lub reklamacje@wapacz.pl z treścią zawierającą:
   • ID usługi (to treść jaka została wysłana przez Ciebie - czyli np. MP.5105)
   • 2. numer Premium SMS (to numer, na jaki wysłałeś SMS-a)
   • 3. numer telefonu komórkowego, z którego został wysłany Premium SMS
   • 4. data wysyłki.
  7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centrum Obsługi SMS Operatorów.
  8. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki wysyłania zgłoszeń przez osoby nieuprawnione do korzystania z telefonu, z którego wyszedł SMS.
  9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie działania serwisu z przyczyn od niego niezależnych (awaria sprzętu, łącz, i innych, zależnych od dostarczyciela usług dla Portalu).
  10. Wysyłąc SMS-a na którykolwiek z numerów podanych na stronach Portalu użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu.

§8 TREŚCI KOMERCYJNE

 1. Zamieszczanie jakichkolwiek treści komercyjnych w artykułach, komentarzach i na forum jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z administratorami serwisu - prosimy o kontakt w tej sprawie pod adresem mediweb@mediweb.pl
 2. Wszelkie treści o charakterze komercyjnym zamieszczane bez zgody administracji serwisu, będą traktowane jako spam i usuwane.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy przesyłać na adres mediweb@mediweb.pl
 2. Operator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Portalu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 października 2007 r.