Wszczepianie by-passów u otyłych chorych

Wszczepianie by-passów u otyłych chorych
Otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia powikłań okołooperacyjnych, dlatego postanowiono sprawdzić, czy dotyczy to również osób poddanych operacji wszczepienia pomostów aortalno-wieńcowych, czyli by-passów.

Wyniki badania przeprowadzonego przez Michaela Brandta z University Hospital Kiel opublikowano na łamach najnowszego wydania czasopisma European Journal of Cardio-Thoracic Surgery.

Pomostowanie aortalno-wieńcowe to operacja kardiochirurgiczna polegająca na wszczepieniu odcinków własnych naczyń krwionośnych (żylnych lub tętniczych) w celu ominięcia zwężonych tętnic wieńcowych i zapewnienia właściwego dopływu krwi do mięśnia serca.

Gromadzono dane na temat 500 chorych poddanych operacji wszczepienia by-passów w krążeniu pozaustrojowym. U wszystkich wyliczano wskaźnik masy ciała - BMI (body mass index). Do grupy badanej włączono chorych z BMI>30 kg/m2 (otyli), a w grupie kontrolnej znalazły się osoby z BMI<30kg/m2.

Obie grupy były porównywalne pod względem płci, wywiadu chorobowego i czasu trwania operacji pomostowania. Chorzy w grupie badanej byli nieco młodsi, częściej chorowali na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze.

Porównywano przeżycie i obecność powikłań okresu okołooperacyjnego w obu grupach. Do powikłań tych zaliczono: zawał mięśnia sercowego, zakażenie rany po otworzeniu klatki piersiowej, niewydolność nerek, udar mózgu i inne.

Analiza zebranych danych wykazała, że poważna otyłość nie zwiększa śmiertelności i zagrożenia wystąpieniem powikłań wśród chorych przechodzących operację pomostowania aortalno-wieńcowego.

Podobne teksty