Nie wykazano teratogenności leków przeciw migrenie

Nie wykazano teratogenności leków przeciw migrenie
Coraz więcej osób walczy z migreną, stosując różnorodne środki doustne. Ważną rolę wśród nich odgrywa sumatryptan. Naukowcy z University of Lund w Szwecji badali bezpieczeństwo stosowania leków przeciw migrenie w czasie ciąży w grupie ponad 900 kobiet. Wyniki zostały opublikowane na łamach najnowszego wydania czasopisma Headache: The Journal of Head and Face Pain.

W ramach specjalnego rejestru dotyczącego przebiegu ciąży gromadzone są informacje o stosowaniu leków przez ciężarne. Na tej podstawie wyodrębniono grupę kobiet przyjmujących leki przeciw migrenie. Okazało się, że znacząca większość z nich przyjmowała sumatryptan.

W grupie ciężarnych z migreną więcej było pierworódek (kobiet będących pierwszy raz w ciąży) niż w ogólnej populacji ciężarnych. W pierwszej grupie średnia wieku była również wyższa. Natomiast częstość palenia papierosów była podobna w obu tych grupach.

Analiza zgromadzonych danych wykazała, iż stosowanie leków przeciw migrenie, w tym sumatryptanu, ogółem nie zwiększa ryzyka wystąpienia wad rozwojowych w badanej populacji noworodków. Zatem leki te nie mają działania teratogennego, aczkolwiek nie można wykluczyć umiarkowanego wzrostu zagrożenia wystąpieniem specyficznych wad urodzeniowych.

Podobne teksty